ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ДФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД
 
Обхват 

            Чл. 1. (1) Настоящите общи условия се прилагат към всички договори между „ДФ България” ЕООД и нейните клиенти. Отклонения от тези общи условия са допустими единствено при изрично писмено споразумение между страните.
            (2) Предложения (оферти) на клиенти, които се отклоняват от настоящите общи условия, не са обвързващи за „ДФ България” ЕООД, освен в случай на изрично писмено съгласие с тях.
 
Дефиниции
 
            Чл. 2. По смисъла на тези общи условия:
            1. „Договор” е всеки договор, който „ДФ България” ЕООД сключва със свои клиенти, като напр. договор за покупко-продажба, договор за изработка, договор за услуга и др.
            2. „Рекламация” е всяка претенция на наши клиенти, произтичаща от неточно изпълнени от „ДФ България” ЕООД договорни задължения.
            3. „Потребител” е всяко физическо лице, което сключва договор за цели, които не попадат в обхвата на  извършваната от него на търговска или професионална дейност.
            4. „Клиенти” са всички лица, които проявяват интерес и/или са сключили договор с „ДФ България” ЕООД, доколкото този договор попада в обхвата на тяхната търговска или професионална дейност.

Сключване на договор
 
            Чл. 3. (1) Договор се счита за сключен когато „ДФ България” ЕООД приеме устно или писмено предложението (поръчката) на клиента. Предложението, което клиентът отправя до „ДФ България” ЕООД трябва да го обвързва за период не по-кратък от 10 дни от датата на подаването му в „ДФ България” ЕООД.
            (2) Потвърждаването на предложението (поръчката) на клиента или нейното изпълнение от страна на „ДФ България” ЕООД се приравнява на приемане.
            (3) Ако клиентът не е съгласен със съдържанието на приемането, то той следва незабавно да направи своите възражения за това пред „ДФ България” ЕООД.
 
Цени, плащания, обезпечения
 
            Чл. 4. (1) Доколкото друго не е уговореното, оферираните от „ДФ България” ЕООД цени са франко наш склад. Тази клауза не влияе на местото на доставка. Цените не включват също така разходи за опаковка и транспорт.
            (2) В случай, че клиентът желае да получи допълнителни услуги (напр. монтаж) или доставката да бъде застрахована, той дължи съответно допълнително заплащане.
            (3) Ако за изпълнението на доставка или част от нея е уговорено, че същата ще бъде извършена след повече от 4 месеца след сключване на договора и ако за изпълнението й не е договорена твърда цена, то цената се определя съобразно ценовите листи на „ДФ България” ЕООД, валидни към датата на изпълнение на доставката.
            (4) В случай, че „ДФ България” ЕООД се е задължила да изпълни своите договорни задължения преди клиента да е изпълнил своите, „ДФ България” ЕООД има право да изиска от клиента да представи справедливо обезпечение.
            (5) Ако друго не е уговорено, всички плащания към „ДФ България” ЕООД следва да бъдат направени по банков път в сметка на дружеството без разноски за такси и комисионни от страна на „ДФ България” ЕООД.
            (6) Менителници, записи на заповед и чекове се приемат по изключение, като те трябва да включват и всички разноски по изплащане на дължимите суми.
            (7) В случай, че е уговорено разсрочено плащане на цената, целият оставащ неплатен размер става незабавно изискуем в случай, че клиентът забави плащането на изискуема вноска с повече от 14 дни, преустанови плащанията или бъде обявен в несъстоятелност.
            (8) Прихващания от страна на клиента са допустими единствено с неоспорени и изискуеми задължения на „ДФ България” ЕООД.
(9) Клиентът може да упражни право на задържане върху вещи, които е получил от същото договорно основание.
 
Срокове за изпълнение, изпращане
 
Чл. 5. (1) Посочените от „ДФ България” ЕООД срокове за изпълнение са ориентировъчни, доколкото изрично не е посочено, че същите са „фиксирани”.
(2) Сроковете за изпълнение за „ДФ България” ЕООД започват да текат след три работни дни от изпращане на уведомлението за приемане на офертата. В случай, че започването на изпълнението предпоставя представяне на документи или материали от страна на клиента или извършването на авансово плащане или предоставянето на обезпечение, то срокът за изпълнение започва да тече след три работни дни от извършването на посочените действия от страна на клиента.
(3) Клиентът има право да отправи до „ДФ България” ЕООД покана за изпълнение не по-рано от изтичане на 4 седмици след изтичане на срок, който не е изрично посочен като фиксиран, като даде подходящ срок за изпълнение, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни. След изтичане на този срок „ДФ България” ЕООД изпада в забава.
(4) Срокът за изпълнение от страна на „ДФ България” ЕООД се счита спазен, ако до неговото изтичане стоката се предаде на спедитор при задължение за доставка до помещение на клиента или когато на клиента се изпрати уведомление, че стоката може да бъде получена във всички останали случаи.
(5) В случай, че по желание на клиента, стоката му бъде изпратена с превозвач, „ДФ България” ЕООД има право, но не и задължение, да застрахова товара срещу рискове, свързани с превоза.
 
Частични доставки
 
Чл. 6. (1) В случай, че „ДФ България” ЕООД не разполага на склад с всички поръчани стоки, тя има право да изпълни на части.
(2) В случай, че е договорено клиентът да получи част от стоката в указано от него време, то всяка отделна доставка се приема за самостоятелен договор и попада в обхвата на тези общи условия.
(3) Клиентът е длъжен да получи от „ДФ България” ЕООД всички поръчани стоки в рамките на договорените срокове.
(4) При забава от страна на клиента по договор, предвиждащ частични доставки,  да заплати задължение надхвърлящо равностойността на 1 000 (хиляда) евро, продължила повече от 4 седмици, „ДФ България” ЕООД има право да извърши незабавна доставка на всички количества стоки, които клиентът има право да получи, като клиентът е длъжен да заплати цялата стойност на всички поръчани стоки.

Получаване на стоката. Отклонение в количеството (частично изпълнение)
 
Чл. 7. (1) Клиентът се задължава да получи подлежаща на доставяне от „ДФ България” ЕООД стока в рамките на 14 дни от получаване на уведомлението, че същата е на негово разположение и може да бъде получена. Несъществени недостатъци не могат да бъдат основание за неприемане на стоката.
(2) Допустимото отклонение в количеството е в рамките на ± 3 %, като цената на доставката се коригира съответно.

Запазване на собствеността
 
Чл. 8. (1) При доставка на стоки, независимо на какво основание, „ДФ България” ЕООД запазва собствеността си върху тях до заплащане на пълния размер на дължимата цена от страна на клиента, съобразно чл. 205 от Закона за задълженията и договорите. Ако стоката е част от обща поръчка, правото на собственост преминава след заплащане на пълния размер на цената за цялата поръчка.
(2) Тази клауза не се прилага в случаите, когато стоката представлява несъществена съставна част от друга стока.
(3) Клиентът се задължава да информира своите кредитори за запазването на собствеността върху стоките от „ДФ България” ЕООД, като в противен случай дължи на „ДФ България” ООД обезщетение.
(4) Клиентът се задължава да информира незабавно „ДФ България” ЕООД за всички посегателства или предприети мерки по обезпечение или принудително изпълнение върху стоките по ал. 1 и да й предаде всички документи и да й окаже всяко необходимо съдействие за защита на нейните права.
(5) При възникване на рискове за стоките по ал. 1 или в случай на спиране на плащания от страна на клиента, „ДФ България” ЕООД има право да посети помещенията на клиента, където се намират стоките, да ги обозначи като своя собственост или да ги вземе обратно или да предприеме други мерки, необходими за тяхното надеждно съхранение за сметка на клиента. Клиентът е длъжен да осигури на „ДФ България” ЕООД необходимия достъп за реализиране на тези права и да окаже необходимото съдействие.
(6) В случай на разваляне на договора поради вина на клиента, „ДФ България” ЕООД има право да получи обратно или да продаде на трети лица стоките по ал. 1, като дължимата от клиента продажна цена се намалява със стойността по договор на взетите обратно или продадени от „ДФ България” ЕООД стоки.
(7) Клиентът има право да преработва или обработва в рамките на своята стопанска дейност стоките по ал. 1. Той няма право да учредява обезпечения върху тези стоки. Клиентът дава своето неотменимо съгласие в случай на неизпълнение на задълженията си към „ДФ България” ЕООД, да прехвърли на „ДФ България” ЕООД всички свои претенции към трети лица, получили стоките по ал. 1 в първоначален, обработен или преработен вид. Клиентът е длъжен веднага при поискване да информира „ДФ България” ЕООД за самоличността и адресите на лицата, получили тези стоки.
(8) Клиентът извършва преработката или обработката на стоките по ал. 1 от името на „ДФ България” ЕООД, но за своя сметка. При смесване на стоката с друга стока, която принадлежи на трето лица, „ДФ България” ЕООД става съсобственик с третото лице на нововъзникналата стока съобразно съотношението на стойността на нейната стока спрямо крайния продукт, изчислен към момента на преработката. Ако клиентът придобие собствеността върху нововъзникналата стока, то това не се отразява върху съсобствената част на „ДФ България” ЕООД, като клиентът се задължава да съхранява за собствена сметка стоката.

Отговорност
 
Чл. 9. (1) При неумишлено неизпълнение на наши договорни задължения, отговорността на „ДФ България” ЕООД е ограничена до предвидимите за добрия търговец и типични за конкретния вид договор или предназначение на стоката вреди, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението.
(2) Претенциите по ал. 1 се погасяват с изтичане на една година от доставката на стоката. Давността за почва да тече от момента в който стоката е предадена на клиента, на спедитор или превозвач или от момента, в който клиентът изпадне в положение на забава на кредитора.
(3) „ДФ България” ЕООД не носи отговорност за неизпълнение дължащо се на проявена лека небрежност от страна на нейни подизпълнители или пълномощници.
(4) Горните ограничения на отговорността не касаят вреди, причинени от дефекти продукти, както и вреди, причинени от смърт или телесна повреда.

Непреодолима сила
 
Чл. 10. Непреодолима сила, стачки и други форми на протести на работници, протестни действия на граждани, забавени доставки на подизпълнители или доставчици, както и други непредвидими или непредотвратими събития, освобождават както „ДФ България” ЕООД, така и нейните съконтрахенти  от задължението за изпълнение за времето, през което траят тези събития. Това важи и за времето, през което въпросния съконтрахент вече е изпаднал в забава, освен ако тя не е причинена умишлено или поради груба небрежност от негова страна. Страните се задължават да се информират взаимно  в рамките на най-кратки възможни срокове за настъпилите обстоятелства и да пригодят отношенията си към тях съгласно принципите на добросъвестността.

Качество
 
Чл. 11. (1) Качеството на стоката се определя, доколкото друго не е договорено, от описанието й, предоставено от „ДФ България” ЕООД или от съответния производител. Публични изявления или реклами на производителя или на  „ДФ България” ЕООД не са меродавни при преценка на качеството на стоките.
(2) „ДФ България” ЕООД поема гаранция за стоките единствено в случаите, когато изрично писмено е посочено, че такава е поето или ако от съответния текст недвусмислено става ясно, че се дава гаранция.
(3) Данните, подадени от „ДФ България” ЕООД в каталози, проспекти и др. под.  представляват обичайни за бранша приблизителни стойности, освен в случаите, когато дружеството посочи изрично, че се счита за обвързано с тях.
(4) При обявени от страна на „ДФ България” ЕООД данни относно качеството на продуктите се прилагат германските стандарти от серията DIN 24041 и сл., вкл. и по отношение на допустимите отклонения.
(5) „ДФ България” ЕООД има задължение да предаде стоки без следи от смазочни материали и/или ръжда единствено ако това е изрично договорено.
(6) „ДФ България” ЕООД няма задължение да проверява качеството на доставени от клиента суровини, материали, полуготови продукти и детайли. Задължението за проверка дали същите са годни за производството на крайния продукт носи клиентът. Клиентът приема загуба на материал вследствие на обработката до 5 %. В случай, че лошото качество на доставени от клиента суровини, материали, полуготови продукти или детайли доведе до неизползваемост на крайния продукти, то той има задължение да заплати на „ДФ България” ЕООД възнаграждение за извършената работа. Ако в резултат на лошото качество бъдат причинени вреди на „ДФ България” ЕООД или на трети лица, то клиентът е длъжен да ги обезщети, респ. да замести „ДФ България” ЕООД в процесите по предявените от трети лица срещу нея претенции за обезщетения.

Рекламации от страна на клиента
 
Чл. 12. (1) За явни дефекти клиентът е длъжен да предяви писмена рекламация в срок от две седмици от датата на доставката, като даде възможност на „ДФ България” ЕООД да извърши оглед на продуктите. При изтичане на посочения срок правото на рекламация се погасява освен в случаите, когато „ДФ България” ЕООД е дала изрична по-дълга гаранция или при умишлени действия от нейна страна. След установяване на дефекта, клиентът е длъжен да даде възможност на „ДФ България” ЕООД да го отстрани. Тежестта на доказване, че явният недостатък е съществувал при предаване на продукта и че срокът по изр. 1 е спазен се носи от клиента.
(2) При скрити дефекти, които се проявяват след предаване на продукта, клиентът е длъжен да уведоми „ДФ България” ЕООД незабавно след тяхното констатиране и да й даде възможност да провери дефектните продукти. В случай, че дефектните продукти бъдат преработени, обработени или променени по друг начин преди проверката им от „ДФ България” ЕООД или ако недостатъците бъдат отстранени от трети лица, правото на рекламация на клиента се погасява.
(3) Недостатъкът се отстранява посредством ремонт на дефектния продукт. По преценка на „ДФ България” ЕООД, отстраняването може да се извърши и посредством безплатна замяна на продукта с нов.
(4) Ако клиентът е дал на „ДФ България” ЕООД срок за отстраняване на недостатъка, който не може да бъде по-кратък от 15 работни дни и недостатъкът не  е бил отстранен, то по писмено искане на „ДФ България” ЕООД той трябва в двуседмичен срок да заяви дали разваля договора или държи на реално изпълнение. Ако заявлението не се подаде в срок, претенцията за реално изпълнение се погасява в случай, че „ДФ България” ЕООД изрично е уведомила клиента за това.
(5) Разваляне на договора и претенция за обезщетение са допустими единствено в случаите, когато неизпълнението на задълженията на „ДФ България” ЕООД не е несъществено и реалното изпълнение не съответства на интереса му.

Давност
 
Чл. 13. (1) Претенциите, свързани с отговорността за недостатъци, с изключение на претенциите за обезщетение, от страна на клиента се погасяват с изтичане на 12 месеца от датата на доставката на продукта, освен в случаите на умишлени действия от страна на „ДФ България” ЕООД. На дата на доставката се приравнява изпадането в забава на клиента да получи стоката или предаването й на превозвач или спедитор.
(2) В случай на ремонт на стоката, давностният срок не се продължава за времето на ремонта.

Регресни претенции
 
Чл. 14. Ако доставен от нас продукт е реализиран впоследствие на потребител, то продавачът има срещу „ДФ България” ЕООД регресни претенции съгласно чл. 116 от Закона за защита на потребителите.

 Място на изпълнение
 
Чл. 15. Място а изпълнение на всички задължения, доколкото друго не е уговорено е халето на „ДФ България” ЕООД в гр. Драгоман

 Подсъдност
 
Чл. 16. Всички спорове, свързани с действителността и изпълнението на договорите между „ДФ България” ЕООД и клиентите са подсъдни на родово компетентния съд в гр. София.

Приложимо право
 
Чл. 17. Към правоотношенията, уреждани с настоящите общи условия се прилага правото на Република България.
 
Действителност
 
Чл. 18. В случай, че някоя от разпоредбите на настоящите общи условия бъде обявена за недействителна, това не засяга действителността на други разпоредби или на общите условия като цяло. Недействителната разпоредба се замества от нормите на закона.