Отговорни за съдържанието

ДФ България ЕООД
ул. Международно шосе №31
2210 Драгоман 
Tel  +359/71727412
 
Упълномощени да представляват
инж. Ханс Улрих Кох
Франц Филипи

Уебсайт
Дизайн и програмиране: Kardalev Design

 
Изключване от отговорност
 
Съдържанието на Online-предложенията на DILLINGER FABRIK GELOCHTER BLECHE – наричана накратко по-долу DFGB, не дава никаква гаранция за актуалността, коректността, пълнотата или качеството на предоставената информация. Гаранционни претенции срещу DFGB, отнасящи се до материални или нематериални вреди, причинени от употребата или неупотребата на подадената информация, респективно от употребата на погрешна или непълна информация, са принципно недопустими, доколкото от страна на DFGB няма доказуемо умишлена или по невнимание вина. Всички предложения са необвързващи. DFGB изрично си запазва правото без предупреждение да променя, допълва и изтрива информация и да спира временно или окончателно публикуването й.

Препратки

Ако има директни или индиректни препратки към страници, които са извън сферата на отговорност на фирма DFGB, тя дава гаранции само тогава, когато е запозната със съдържанието и е технически възможно и допустимо да предотврати употребата в случай на незаконно съдържание. За подобно съдържание и особено за вреди, произтичащи от употребата или неупотребата на подобна информация, е отговорен самият доставчик на тези страници, а не онзи, който е препратил към линк със съответната информация. 

 
Авторско право 
 
Авторското право за самостоятелно създадени обекти и публикуването им принадлежи  изключително на DFGB. Без изричното съгласие на фирмата не е позволено разпространяването и употребата на графики, звуци и текстове в други електронно възпроизведими или печатни публикации. 

Правна валидност
 
Изключването на отговорността следва да се счита за част от интернет-предложението, от където има препратка към тази страница. Ако части или отделни формулировки на този текст не отговаря на действащата правна уредба, останалите части на документа остават незасегнати по съдържание или валидност. 

Защита на данните 
 
Данни, предоставени на DFGB с цел получаване на информации или услуги, биват събирани, обработвани и съхранявани по смисъла на правната уредба във федералния закон за защита на данните. Личните данни се третират конфиденциално и не се предоставят на трети лица.