Βιομηχανία τροφίμων, διαδικασία τησ βιομηχανικήσ παραγωγήσ